De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Waarom Social Return?

Waarom treft u Social Return als voorwaarde in een aanbesteding aan? Wat wil de opdrachtgever hiermee bereiken? Om deze vraag te beantwoorden is het goed om stil te staan bij het doel van Social Return.

Social Return heeft een aantal doelstellingen:

  • Bijdragen aan opgaven op de arbeidsmarkt;
  • Vergroten van (arbeids)participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Voorkomen en terugdringen van voortijdige schooluitval;
  • Verbinden van onderwijs en de arbeidsmarkt;
  • Stimuleren van sociaal ondernemerschap;
  • Bijdragen aan andere sociale en maatschappelijke opgaven van de betreffende arbeidsmarktregio.

Social Return (ook wel Social Return on Investment genoemd, SR of SROI) is een aanpak om kwetsbare groepen mensen te helpen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Overheidsinstellingen (met name het Rijk en gemeenten) nemen bij hun inkoop een voorwaarde op waarbij zij de (lokale) ondernemer vragen iets extra’s te doen voor de samenleving. Het leveren van een extra inspanning is bijvoorbeeld het creëren van extra werkgelegenheid om kwetsbare doelgroepen aan het werk te helpen.

Social Return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier als mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is om deze mensen aan werk of werkervaring te helpen.

Als Social Return is opgenomen in een aanbesteding dan wil de opdrachtgever de opdrachtnemer stimuleren om sociaal te ondernemen. Meestal meer dan alleen stimuleren, eerder verplichten, want Social Return is vaak een voorwaarde voor het verkrijgen van de opdracht. Als achteraf blijkt dat de opdrachtnemer niet aan de Social Return verplichtingen heeft voldaan, volgt er een boete.

Social Return is er dus om maatschappelijke opgaven samen op te lossen. De vraag is eigenlijk: waarom zou u iets goeds doen voor de samenleving? Dan is het antwoord niet zo ingewikkeld toch?

Powered by BetterDocs