SDG8 Waardig werk en economische groei

Ik richt me in enkele blogs specifiek op de vertaling van de SDG’s (de duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties) naar de toepassing van Social Return in Nederland. Daarbij ga ik in op de manier waarop bedrijven met Social Return een bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s. Dit keer behandelen we SDG8 ‘waardig werk en economische groei’.

Social Return en de Verenigde Naties

Op het abstractieniveau van de Verenigde Naties wordt de term “Social Return” niet specifiek gebruikt zoals het in Nederland wordt toegepast. Hoewel de Verenigde Naties verschillende initiatieven en benaderingen hebben ontwikkeld om duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact te bevorderen, is de term “Social Return” niet wijdverspreid binnen de VN-context.

Toch erkennen de Verenigde Naties wel het belang van sociale en economische inclusie, evenals het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en investeringen. Dit komt tot uiting in de Sustainable Development Goals (SDG’s), waaronder SDG 8, die gericht is op fatsoenlijk werk en economische groei.

Hoewel de specifieke term “Social Return” mogelijk niet algemeen bekend is binnen de VN, zijn er concepten en benaderingen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Bijvoorbeeld, initiatieven zoals sociale investeringen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en impactinvesteringen hebben raakvlakken met het idee van het creëren van sociale waarde en positieve maatschappelijke impact; Social Impact.

Social Return en SDG 8

SDG 8, ook bekend als Sustainable Development Goal 8, is een van de zeventien doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het doel van SDG 8 is om waardig werk (fatsoenlijk werk, werk van waarde), economische groei en inclusieve en duurzame werkgelegenheid voor iedereen te bevorderen.

SDG8 richt zich naast arbeidsproductiviteit, veilige en gezonde werkomgeving, mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en verbeterde toegang tot financiële diensten ook op:

Fatsoenlijk werk: SDG 8 streeft naar het bevorderen van fatsoenlijk werk voor alle mensen. Dit houdt in dat er kansen moeten zijn voor productief werk dat een eerlijk loon, sociale bescherming, gelijke kansen en een veilige werkomgeving biedt. Het doel is om dwangarbeid, moderne slavernij, kinderarbeid en discriminatie op de werkplek te elimineren.

Economische groei: SDG 8 benadrukt het belang van duurzame economische groei als een middel om banen te creëren en welvaart te bevorderen. Dit impliceert het stimuleren van productiviteit, innovatie en ondernemerschap, evenals het bevorderen van investeringen in infrastructuur en industriële ontwikkeling. Het doel is om een veerkrachtige economie te creëren die duurzame groei ondersteunt.

Inclusieve werkgelegenheid: SDG 8 streeft naar inclusieve werkgelegenheid, waarbij iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, ras, etniciteit of andere kenmerken. Dit omvat het verminderen van de jeugdwerkloosheid, het bevorderen van de werkgelegenheid van vrouwen, het waarborgen van gelijke beloning voor gelijk werk en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Bevordering van duurzame economische groei: SDG 8 benadrukt de noodzaak om economische groei op een duurzame en inclusieve manier te realiseren. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met milieufactoren, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijk ondernemerschap. Het doel is om economische activiteiten te bevorderen die de natuurlijke hulpbronnen beschermen, klimaatverandering tegengaan en sociale welvaart bevorderen.

Deze verschillende aspecten van SDG 8 zijn allemaal met elkaar verbonden en complementair. Het behalen van fatsoenlijk werk en duurzame economische groei vereist inclusieve werkgelegenheid, verhoogde arbeidsproductiviteit, veilige werkomstandigheden en toegang tot financiële diensten. Dit alles moet plaatsvinden in het kader van duurzame ontwikkeling en mondiale samenwerking om een rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen te bevorderen.

Social Impact als onderdeel van SDG 8

Hoewel Social Return niet direct genoemd wordt als een specifiek aspect van SDG 8, ligt hier wel een directe relatie. SDG 8 richt zich immers op het bevorderen van fatsoenlijk werk, economische groei en inclusieve werkgelegenheid. Social Return sluit hierbij aan door het stimuleren van het creëren van sociale waarde (Social Impact) door middel van werkgelegenheid. Het houdt in dat bij overheidsopdrachten (veelal volgens aanbestedingstrajecten of subsidietrajecten) sociale criteria worden opgenomen, zoals het bieden van banen aan kwetsbare groepen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen te helpen de stap naar de arbeidsmarkt te maken, een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden.

Door Social Return toe te passen, kunnen overheden en organisaties bijdragen aan SDG 8 door meer inclusieve werkgelegenheid te bevorderen. Dit kan het verminderen van werkloosheid onder kansarme groepen, het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, en het vergroten van de sociale cohesie en inclusie in de samenleving omvatten.

Zo blijkt ook voor deze SDG; hoewel Social Return niet expliciet genoemd wordt in SDG 8, de doelstellingen en benaderingen overlappen elkaar. Beiden streven naar het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en economische activiteiten, en ze kunnen elkaar versterken bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en inclusieve groei.