Steeds meer opdrachtgevers staan hbo- en wo-stagiares toe als SROI-invulling

De doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is breed en divers. Het gaat om mensen die om verschillende redenen moeilijk aan werk kunnen komen of duurzaam een arbeidsplek behouden, zoals mensen met een fysieke of mentale beperking, langdurig werklozen, mensen met een taalachterstand, ex-gedetineerden, maar ook mensen met een specifieke opleidingsrichting.

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een lager opleidingsniveau, zoals mbo-niveau 1-3, tot deze doelgroep behoren. Maar de opleidingsrichting kan ook van invloed zijn op iemands positie op de arbeidsmarkt. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde hbo- en wo-studierichtingen waarbij het lastiger is om een baan te vinden (creatieve studies, psychologie, geschiedenis, sociologie), terwijl bedrijven zitten te springen om mensen die een opleiding hebben afgerond in een bepaalde mbo-studierichting (in de techniek, zorg, ICT, logistiek en de bouw).

Niet alleen het opleidingsniveau, maar ook de gekozen opleidingsrichting zijn van invloed op de kans op het vinden van een baan in dat vakgebied.

Steeds meer veranderen we de termen ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ in ‘praktisch opgeleid (mbo), theoretisch opgeleid (hbo) en wetenschappelijk opgeleid (wo)’. Maar laten we de wereld veranderen en niet alleen de woorden.”

Het is belangrijk om bij het invullen van Social Return On Investment (SROI) niet alleen te kijken naar het opleidingsniveau, maar ook naar de opleidingsrichting.

Social Return (afgekort SR of SROI) is een manier om bijvoorbeeld bij aanbestedingen of subsidietrajecten afspraken te maken over het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door ook hbo-en wo-studenten toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wellicht een goede opleidingsachtergrond hebben, maar moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting, heeft voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.

  • Voor de werknemer betekent het hebben van werk meer financiële stabiliteit en een betere positie in de maatschappij (de functie van arbeid).
  • Voor de werkgever kan het inhuren van deze mensen bijdragen aan een diverser personeelsbestand en een positiever imago.
  • Daarnaast kan het hebben van een divers personeelsbestand bijdragen aan innovatie en creativiteit binnen het bedrijf.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers in het bepalen van de scope van invulmogelijkheden van Social Return ook nadenken over het toestaan van hbo- en wo-stagiaires. Voor werkgevers is het belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting. Door ook deze stagiaires toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor deze doelgroep om deel te nemen aan het arbeidsproces en zichzelf verder te ontwikkelen. Door te investeren in deze groep, kan een bedrijf niet alleen bijdragen aan een inclusievere samenleving, maar ook aan zijn eigen succes en groei.