De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Overzicht met afkortingen

A #

AD

Aanbestedende Dienst

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B #

BOL

Beroeps opleidende leerweg

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

C #

D #

D&I

Diversiteit & Inclusie

E #

F #

G #

H #

I #

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

J #

K #

L #

LDR

Landelijk doelgroepregister

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkosten-voordeel

LWSP

Landelijk Werkgever Service Punt

M #

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

MvM

Maatwerk voor Mensen

N #

NUG

Niet uitkeringsgerechtigde werkloze geregistreerde werkzoekende (Nugger)

O #

P #

PrO

Praktijkonderwijs

PvE

Programma van Eisen (gebruikt als afkorting in aanbestedingen)

PvA

Plan van Aanpak (gebruikt als afkorting in aanbestedingen)

PW

Participatiewet

Q #

R #

S #

SDG’s

Sustainable Development Goals

SROI

Social Return on Investment (ook wel Social Return)

T #

U #

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V #

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

W #

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

web

Werkervaringsbaan

WEP

Werkervaringsplek

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)

WML

Wettelijk MinimumLoon

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSP

Werkgever Service Punt

WSW

 Wet sociale werkvoorziening

WW

Werkloosheidswet (WW uitkering)

WWB

Wet werk en bijstand (Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand)

X #

Y #

Z #

Powered by BetterDocs