Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Overzicht met afkortingen

Table of Contents

A #

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

AD

Aanbestedende Dienst

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AIO-M

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (met toeslag voor alleenstaande oudere)

ANW

Algemene Nabestaandenwet

AOW

Algemene Ouderdomswet

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B #

B Corp

Betrokkenheid Organisatie (Benefit Corporation)

BOL

Beroeps opleidende leerweg

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BBz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BSI

BedrijfsSocialer Inclusief (Businesses for Social Inclusion)

C #

CSR

Corporate Social Responsibility

D #

D&I

Diversiteit & Inclusie

E #

ESG

Environmental, Social, and Governance

F #

G #

GRI

Global Reporting Initiative

H #

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HR

Human Resources

I #

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

J #

K #

L #

LDR

Landelijk doelgroepregister

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkosten-voordeel

LWSP

Landelijk Werkgever Service Punt

M #

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

MvM

Maatwerk voor Mensen

N #

NUG

Niet uitkeringsgerechtigde werkloze geregistreerde werkzoekende (Nugger)
Vaker omschreven als: Niet-Uitkeringsgerechtigden

NGO

Niet-Gouvernementele Organisatie (Non-Governmental Organization)

NOW

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

O #

OBU

Overbruggingsuitkering

P #

PrO

Praktijkonderwijs

PvE

Programma van Eisen (gebruikt als afkorting in aanbestedingen)

PvA

Plan van Aanpak (gebruikt als afkorting in aanbestedingen)

PW

Participatiewet (voorheen)

PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Q #

R #

RMT

Regionaal Mobiliteitsteam

S #

SDG’s

Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)

SE

Social Enterprise

SF

Social Footprint

SIA

Social Impact Assessment

SROI

Social Return on Investment (ook wel Social Return)

SV

Social Value

SW

Sociale Werkvoorziening

T #

TAS

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten schoolverlaters

TAZ

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Ziektewet

TOFA

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten
Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

U #

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V #

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

W #

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

web

Werkervaringsbaan

WEP

Werkervaringsplek

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)

WML

Wettelijk MinimumLoon

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSP

Werkgever Service Punt

WSW

 Wet sociale werkvoorziening

WW

Werkloosheidswet (WW uitkering)

WWB

Wet werk en bijstand (Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand)

X #

Y #

Z #

ZW

Ziektewet

Powered by BetterDocs