De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl
Steeds meer opdrachtgevers staan hbo- en wo-stagiares toe als SROI-invulling

De doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is breed en divers. Het gaat om mensen die om verschillende redenen moeilijk aan werk kunnen komen of duurzaam een arbeidsplek behouden, zoals mensen met een fysieke of mentale beperking, langdurig werklozen, mensen met een taalachterstand, ex-gedetineerden, maar ook mensen met een specifieke opleidingsrichting.

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een lager opleidingsniveau, zoals mbo-niveau 1-3, tot deze doelgroep behoren. Maar de opleidingsrichting kan ook van invloed zijn op iemands positie op de arbeidsmarkt. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde hbo- en wo-studierichtingen waarbij het lastiger is om een baan te vinden (creatieve studies, psychologie, geschiedenis, sociologie), terwijl bedrijven zitten te springen om mensen die een opleiding hebben afgerond in een bepaalde mbo-studierichting (in de techniek, zorg, ICT, logistiek en de bouw).

Niet alleen het opleidingsniveau, maar ook de gekozen opleidingsrichting zijn van invloed op de kans op het vinden van een baan in dat vakgebied.

Steeds meer veranderen we de termen ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ in ‘praktisch opgeleid (mbo), theoretisch opgeleid (hbo) en wetenschappelijk opgeleid (wo)’. Maar laten we de wereld veranderen en niet alleen de woorden.”

Het is belangrijk om bij het invullen van Social Return On Investment (SROI) niet alleen te kijken naar het opleidingsniveau, maar ook naar de opleidingsrichting.

Social Return (afgekort SR of SROI) is een manier om bijvoorbeeld bij aanbestedingen of subsidietrajecten afspraken te maken over het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door ook hbo-en wo-studenten toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wellicht een goede opleidingsachtergrond hebben, maar moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting, heeft voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.

  • Voor de werknemer betekent het hebben van werk meer financiële stabiliteit en een betere positie in de maatschappij (de functie van arbeid).
  • Voor de werkgever kan het inhuren van deze mensen bijdragen aan een diverser personeelsbestand en een positiever imago.
  • Daarnaast kan het hebben van een divers personeelsbestand bijdragen aan innovatie en creativiteit binnen het bedrijf.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers in het bepalen van de scope van invulmogelijkheden van Social Return ook nadenken over het toestaan van hbo- en wo-stagiaires. Voor werkgevers is het belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting. Door ook deze stagiaires toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor deze doelgroep om deel te nemen aan het arbeidsproces en zichzelf verder te ontwikkelen. Door te investeren in deze groep, kan een bedrijf niet alleen bijdragen aan een inclusievere samenleving, maar ook aan zijn eigen succes en groei.

Social Impact?

Social impact, Environmental impact, Positive impact, Impact measurement, Impact assessment, Impact reporting, Impact management, Impact evaluation, impactvol ondernemen… In de afgelopen jaren lijkt het steeds populairder om in allerlei management- en marketingtermen het woord ‘impact’ op te nemen. Zo is ook de term ‘social impact’ de afgelopen jaren een steeds populairdere modeterm geworden.

Bedrijven en instanties geven aan dat ze zich meer richten op het creëren van sociale impact en het bijdragen aan een betere wereld. Echter, het is van cruciaal belang dat Social Impact in de praktijk verder gaat dan alleen een strategische doelstelling of marketing term. Practice what you preach! Laat het niet enkel mooie woorden zijn, maar breng het ook echt in de praktijk.

Het realiseren van sociale impact vereist concrete acties, een oprechte betrokkenheid en een authentieke inzet van middelen en invloed. Bedrijven moeten daarom meer doen dan alleen het stellen van doelen en ontwikkelen van campagnes. Bedrijven moeten hun bedrijfsvoering en manier van zakendoen aanpassen om actief bij te dragen aan Social Impact.

Een belangrijke ontwikkeling om bedrijven te stimuleren om daadwerkelijk bij te dragen aan Social Impact, is de introductie van de ESG-rapportages. ESG-rapportages staan voor Environment, Social, and Governance rapportages en hebben als doel om bedrijven te verplichten hun impact op deze gebieden transparant te maken. Het rapport geeft een overzicht van hoe bedrijven presteren op het gebied van duurzaamheid, sociale impact en corporate governance.

Het is goed dat deze richtlijnen in de maak zijn. Hierdoor worden bedrijven niet alleen gestimuleerd om hun inzet op Social Impact te vergroten, maar worden zij ook verantwoordelijk gehouden voor hun prestaties op dit gebied. Het verplicht maken van ESG-rapportages zal bedrijven stimuleren om serieus werk te maken van Social Impact en zorgen voor meer transparantie.

Als bedrijf dat zich richt op Social Return, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is dat werkgevers daadwerkelijk Social Impact realiseren. Het is belangrijk dat bedrijven op een oprechte en authentieke manier bijdragen aan Social Impact. Het is niet voldoende om alleen te zeggen dat je bijdraagt aan een betere wereld, maar bedrijven moeten dit ook daadwerkelijk laten zien en de concrete resultaten van hun inzet rapporteren. Dus geen loze beloftes waarbij aangegeven wordt een grote bijdrage te leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, maar aantoonbare resultaten van een bijdrage om mensen duurzaam uit te laten stromen uit een uitkering. 

Samen geven we meer betekenis aan ‘Social Impact’, meer dan een modeterm. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van het belang van concrete acties en een oprechte betrokkenheid om bij te dragen aan Social Impact. De introductie van ESG-rapportages zal bedrijven stimuleren om zich serieus te richten op Social Impact en de verplichte rapportages zorgen voor meer transparantie.

Heeft u te maken met Social Return verplichtingen en wilt u uw inspanningen hierin inzichtelijk maken? Wilt u weten hoe u als organisatie meer Social Impact kunt maken?

SROI Specialist heeft een SROI Quickscan en een rapportagetool ontwikkeld om bedrijven te helpen hun SROI-verplichtingen, -inspanningen en -mogelijkheden inzichtelijk te maken en de voortgang hierin te monitoren en te rapporteren.

Meer weten? We vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

De vertaling van SDG8 waardig werk en economische groei

Ik richt me in enkele blogs specifiek op de vertaling van de SDG’s (de duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties) naar de toepassing van Social Return in Nederland. Daarbij ga ik in op de manier waarop bedrijven met Social Return een bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s. Dit keer behandelen we SDG8 ‘waardig werk en economische groei’.

Social Return en de Verenigde Naties

Op het abstractieniveau van de Verenigde Naties wordt de term “Social Return” niet specifiek gebruikt zoals het in Nederland wordt toegepast. Hoewel de Verenigde Naties verschillende initiatieven en benaderingen hebben ontwikkeld om duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact te bevorderen, is de term “Social Return” niet wijdverspreid binnen de VN-context.

Toch erkennen de Verenigde Naties wel het belang van sociale en economische inclusie, evenals het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en investeringen. Dit komt tot uiting in de Sustainable Development Goals (SDG’s), waaronder SDG 8, die gericht is op fatsoenlijk werk en economische groei.

Hoewel de specifieke term “Social Return” mogelijk niet algemeen bekend is binnen de VN, zijn er concepten en benaderingen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Bijvoorbeeld, initiatieven zoals sociale investeringen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en impactinvesteringen hebben raakvlakken met het idee van het creëren van sociale waarde en positieve maatschappelijke impact; Social Impact.

Social Return en SDG 8

SDG 8, ook bekend als Sustainable Development Goal 8, is een van de zeventien doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het doel van SDG 8 is om waardig werk (fatsoenlijk werk, werk van waarde), economische groei en inclusieve en duurzame werkgelegenheid voor iedereen te bevorderen.

SDG8 richt zich naast arbeidsproductiviteit, veilige en gezonde werkomgeving, mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en verbeterde toegang tot financiële diensten ook op:

Fatsoenlijk werk: SDG 8 streeft naar het bevorderen van fatsoenlijk werk voor alle mensen. Dit houdt in dat er kansen moeten zijn voor productief werk dat een eerlijk loon, sociale bescherming, gelijke kansen en een veilige werkomgeving biedt. Het doel is om dwangarbeid, moderne slavernij, kinderarbeid en discriminatie op de werkplek te elimineren.

Economische groei: SDG 8 benadrukt het belang van duurzame economische groei als een middel om banen te creëren en welvaart te bevorderen. Dit impliceert het stimuleren van productiviteit, innovatie en ondernemerschap, evenals het bevorderen van investeringen in infrastructuur en industriële ontwikkeling. Het doel is om een veerkrachtige economie te creëren die duurzame groei ondersteunt.

Inclusieve werkgelegenheid: SDG 8 streeft naar inclusieve werkgelegenheid, waarbij iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, ras, etniciteit of andere kenmerken. Dit omvat het verminderen van de jeugdwerkloosheid, het bevorderen van de werkgelegenheid van vrouwen, het waarborgen van gelijke beloning voor gelijk werk en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Bevordering van duurzame economische groei: SDG 8 benadrukt de noodzaak om economische groei op een duurzame en inclusieve manier te realiseren. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met milieufactoren, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijk ondernemerschap. Het doel is om economische activiteiten te bevorderen die de natuurlijke hulpbronnen beschermen, klimaatverandering tegengaan en sociale welvaart bevorderen.

Deze verschillende aspecten van SDG 8 zijn allemaal met elkaar verbonden en complementair. Het behalen van fatsoenlijk werk en duurzame economische groei vereist inclusieve werkgelegenheid, verhoogde arbeidsproductiviteit, veilige werkomstandigheden en toegang tot financiële diensten. Dit alles moet plaatsvinden in het kader van duurzame ontwikkeling en mondiale samenwerking om een rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen te bevorderen.

Social Impact als onderdeel van SDG 8

Hoewel Social Return niet direct genoemd wordt als een specifiek aspect van SDG 8, ligt hier wel een directe relatie. SDG 8 richt zich immers op het bevorderen van fatsoenlijk werk, economische groei en inclusieve werkgelegenheid. Social Return sluit hierbij aan door het stimuleren van het creëren van sociale waarde (Social Impact) door middel van werkgelegenheid. Het houdt in dat bij overheidsopdrachten (veelal volgens aanbestedingstrajecten of subsidietrajecten) sociale criteria worden opgenomen, zoals het bieden van banen aan kwetsbare groepen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen te helpen de stap naar de arbeidsmarkt te maken, een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden.

Door Social Return toe te passen, kunnen overheden en organisaties bijdragen aan SDG 8 door meer inclusieve werkgelegenheid te bevorderen. Dit kan het verminderen van werkloosheid onder kansarme groepen, het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, en het vergroten van de sociale cohesie en inclusie in de samenleving omvatten.

Zo blijkt ook voor deze SDG; hoewel Social Return niet expliciet genoemd wordt in SDG 8, de doelstellingen en benaderingen overlappen elkaar. Beiden streven naar het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en economische activiteiten, en ze kunnen elkaar versterken bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en inclusieve groei.

Social Return vraagt om meer aandacht

De toepassing van Social Return is de afgelopen jaren toegenomen in Nederlandse aanbestedingen. Steeds meer aanbestedende diensten stellen eisen aan de sociale impact van hun leveranciers, bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bieden van stageplaatsen of het ondersteunen van maatschappelijke projecten. Ook wordt Social Return steeds vaker opgenomen in contractvoorwaarden en prestatie-indicatoren.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel bedrijven nog onvoldoende kennis hebben over Social Return en hoe zij hieraan kunnen voldoen in aanbestedingen. Dit kan leiden tot boetes en kan de kansen op het winnen van aanbestedingen verminderen.

Kennisgebrek bij bedrijven

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven nog onvoldoende kennis hebben over Social Return. Ongeveer 60% van de bedrijven is niet bekend is met de term Social Return en slechts 20% van de bedrijven gaat actief aan de slag met Social Return in hun bedrijfsvoering. Dit is zorgwekkend, aangezien Social Return steeds vaker wordt opgenomen als eis in aanbestedingen en bedrijven hieraan moeten voldoen om kans te maken op het winnen van een opdracht.

Het belang van voldoende kennisniveau

Het is belangrijk dat bedrijven voldoende kennis hebben van Social Return om aan de eis te kunnen voldoen en boetes te voorkomen. Door voldoende kennis te hebben, kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en kunnen zij invulling geven aan de eis van Social Return in aanbestedingen. Het niet voldoen aan de eis van Social Return kan leiden tot boetes en kan de kansen op het winnen van aanbestedingen verminderen.

Daarnaast kan voldoende kennis van Social Return ook leiden tot nieuwe kansen voor bedrijven. Door invulling te geven aan Social Return kunnen bedrijven bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van werkloosheid en armoede en kan dit bijdragen aan een positieve uitstraling van het bedrijf.

Hoe kunnen bedrijven hun kennisniveau verbeteren?

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven hun kennisniveau van Social Return kunnen verbeteren. Een mogelijkheid is het volgen van cursussen en trainingen over Social Return. Hierbij kunnen bedrijven kennis opdoen over de achtergrond en de toepassing van Social Return in aanbestedingen en kunnen zij leren hoe zij invulling kunnen geven aan de eis van Social Return.

Daarnaast is het ook belangrijk dat bedrijven zich verdiepen in de specifieke eisen van de betreffende aanbesteding en in contact treden met de betreffende aanbestedende dienst om hun kennis te vergroten. Door in gesprek te gaan met de aanbestedende dienst, kunnen bedrijven een beter begrip krijgen van de eisen en verwachtingen rondom Social Return en kunnen zij beter invulling geven aan deze eisen in hun inschrijving.

De trainingen van SROI Specialist

Ben jij als ondernemer, bidmanager, recruiter of beleidsmedewerker betrokken bij aanbestedingen en wil jij meer weten over Social Return? Wil je invulling geven aan Social Return in aanbestedingen en zoek je ondersteuning bij de uitvoering hiervan? Of heb je geen Social Return verplichting maar wil je toch de social impact van jouw organisatie vergroten?

Onze trainingen bieden de oplossing. In onze interactieve en praktijkgerichte trainingen leer je alles over Social Return en het vergroten van de social impact van jouw organisatie. We behandelen onderwerpen als de achtergrond en de toepassing van Social Return, de eisen die gesteld worden in aanbestedingen en hoe je invulling kunt geven aan Social Return in de uitvoering.

Onze trainingen worden gegeven door ervaren trainers met veel kennis van Social Return en aanbestedingen. We bieden verschillende trainingen op maat, afhankelijk van jouw wensen en behoeften. Zo kun je kiezen voor een basistraining, een verdiepingstraining of een training op maat. Ook is het mogelijk om in-company trainingen te organiseren voor jouw organisatie.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van Social Return en aanbestedingen en zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Na de training ben je volledig op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom Social Return en kun je hieraan voldoen in aanbestedingen.

Interesse? Download onze brochure voor meer informatie over onze trainingen of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat.


Waardig werk voor de SROI-doelgroep

Mensen die behoren tot de doelgroep Social Return hebben te maken met uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ze stuiten op obstakels zoals taalbarrières, discriminatie en gebrek aan toegang tot opleidingen en banen. Het gevolg is vaak dat ze veroordeeld zijn tot laagbetaalde, onzekere banen zonder uitzicht op groei en ontwikkeling.

Het promoten van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Zo formuleert de VN de missie van Sustainable Development Goal 8 (SDG8).

Waardig werk betekent werk waarbij mensen vrij zijn om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen, hun familie te ondersteunen en bij te dragen aan hun gemeenschap en samenleving. Waardig werk geeft mensen ook zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde, wat noodzakelijk is voor hun mentale en emotionele gezondheid. We hebben het ook wel over de waarde van werk, het instrument om participatie aan de samenleving te bevorderen.

Mensen die behoren tot de SROI-doelgroep hebben vaak niet dezelfde kansen als andere groepen op de arbeidsmarkt en krijgen zelden de kans om deel te nemen aan waardig werk. Dit kan leiden tot armoede en sociale uitsluiting, wat op zijn beurt nog meer uitdagingen creëert.

Om waardig werk voor de SROI-doelgroep te bevorderen, is het noodzakelijk om te werken aan verschillende obstakels die ze tegenkomen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de toegang tot opleidingen en banen, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Overheden en werkgevers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van kans op werk en het voorzien in waardig werk voor de SROI-doelgroep. Overheden kunnen bijvoorbeeld programma’s opzetten om de toegang tot opleiding en banen te verbeteren en te investeren in ondersteuning voor kwetsbare groepen. Ook nemen zij eisen op in aanbestedingen om werkgevers te stimuleren de SROI-doelgroep te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werkgevers kunnen werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsparticipatie) en een actief beleid voeren om discriminatie te bestrijden. Ook kunnen zij investeren in opleidingen – scholing en omscholing – (arbeidsontwikkeling) om de kans op werk te vergroten.

Het is belangrijk om te erkennen en te waarderen wat mensen vanuit de SROI-doelgroep te bieden hebben. Bijvoorbeeld unieke ervaringen, vaardigheden en perspectieven die waardevol kunnen zijn voor bedrijven en organisaties. Werkgevers kunnen deze diversiteit omarmen en hun diversiteits- en inclusiebeleid (DenI) verbeteren om ervoor te zorgen dat mensen vanuit de SROI-doelgroep benaderd worden op wat zij bij kunnen dragen, in plaats van hen te benaderen vanuit wat zij mogelijk niet zouden kunnen.

Social Return (iets terugdoen voor de maatschappij) is niet alleen een morele plicht, maar ook een economische noodzaak. Door te werken aan waardig werk voor de SROI-doelgroep versterken we onze samenleving en economie. En samenleving waarbij iedereen meedoet en participeert op de arbeidsmarkt.

Laten we deze uitdaging aangaan en samen werken aan een meer inclusieve en waardige arbeidsmarkt voor alle mensen. Maak werk van Social Return!

Zo werkt Social Return wél!

Social Return kan altijd. In elke opdracht (klein en groot),  in elke organisatie. Ondanks dat Social Return altijd kan, komen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voor uitdagingen te staan. Wat is er dan voor nodig om Social Return altijd te laten werken? In deze blog leggen wij het uit!

Werk aan bewustwording van Social Return, in uw organisatie én bij uw opdrachtgever

Elke verandering begint bij bewustwording. Onbekendheid met het onderwerp Social Return is dan ook het grootste obstakel voor ondernemers. U weet niet welke mogelijkheden uw organisatie heeft als u niet goed weet welke invulmogelijkheden de SROI-verplichting u biedt. Dat is ook niet altijd even duidelijk in de opdracht vermeld. Opdrachtgevers hebben namelijk nog winst te behalen in het vertalen van hun doelen en ambities in de formulering van de SROI-verplichting. Wat ze van u willen zien op het gebied van Social Return zullen ze eerst helder moeten omschrijven. Want met een betere vraagstelling wordt de kans op een beter antwoord groter, toch?

Kortom, aan de opdrachtgever de opdracht om zich meer te verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een opdrachtnemer. En aan de opdrachtnemer de opdracht om de opdrachtgever al bij de formulering van de aanbesteding meer mee te nemen in de mogelijkheden die uw organisatie heeft. Bijvoorbeeld in marktconsultaties of door vragen te stellen in de vragenrondes of de projectleider SROI van de opdrachtgever meer te betrekken in het opstellen van een Plan van Aanpak na gunning. Bewustwording aan beide kanten dus.

Ga voor maatwerk

Het traditionele bouwblokkenmodel geeft veel duidelijkheid; we weten daardoor welke groep mensen welke SROI-waarde heeft. We weten wat er meetelt (en wat niet) en voor hoelang deze mensen mogen meetellen nadat zij aangenomen zijn. Het bouwblokkenmodel geeft geen garanties voor een duurzame oplossing. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u een medewerker weer ontslaat als die geen SROI-waarde meer heeft. SROI vraagt om maatwerk. Staar u dus niet blind op enkel de personele invulling van de SROI-verplichting, maar kijk wat het beste past bij uw organisatie. Kijk met een bredere blik naar Social Return en neem uw opdrachtgever mee in de wijze waarop u met uw dienstverlening sociale impact kunt realiseren. Een grotere langdurige opdracht leent zich mogelijk beter voor personele invulling. Een kortere of kleinere opdracht leent zich mogelijk beter voor alternatieve invulling. Kies ook bij voorkeur voor een invulling die past bij de aard van uw organisatie en bij het soort dienstverlening dat u biedt ofwel past bij de aard van de opdracht.

Richt u op de SROI-doelgroepen die bij uw bedrijf passen

Niet elke organisatie ‘leent zich’ voor alle SROI-doelgroepen. Een erkend leerbedrijf zal zich in de regel beter lenen voor BOL-/BBL– trajecten. Organisaties waarbij voor de dienstverlening een VOG verplicht is, zal zich minder lenen voor de inzet van ex-gedetineerden. Het is van belang dat u pragmatisch kijkt naar welke SROI-doelgroep past bij uw organisatie en hoe uw mogelijk werkzaamheden dusdanig kunt inrichten dat uw organisatie beter past bij de SROI-doelgroep. Bijvoorbeeld door jobcarving. De werkconsulenten en accountmanagers van gemeenten denken graag met u mee en kunnen u vertellen hoe u hier anders naar doelgroepen kunt kijken om ervoor te zorgen dat een ‘juiste fit’ gevonden wordt.

Staar u niet blind, kies voor alternatieven

Biedt de opdracht geen mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen? Biedt uw organisatie deze ruimte ook niet? Dan wil dat niet zeggen dat Social Return niet mogelijk is. Kijk naar de alternatieve mogelijkheden die uw opdrachtgever u geboden heeft. Denk aan stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, sociaal inkopen of het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten (MVO-activiteiten). Mogelijk voert u deze activiteiten al uit maar kenmerkt u deze niet als SROI. Dat is zonde.

Samen flexibel inspelen op actualiteiten

Social Return gaat over actuele sociale, maatschappelijke vraagstukken. Een ontwikkeling kan ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten gezien worden als SROI-invulling. Direct na de start van de oorlog in Oekraïne was dit bijvoorbeeld het geval. In geen enkele SROI-verplichting stond opgenomen dat het verrichten van sociale activiteiten op dit vlak gezien zou worden als SROI-invulling. Toch hebben veel opdrachtgevers de extra inspanning die bedrijven op dit vlak hebben verricht toegestaan als SROI-invulling. Ons advies is dan ook om altijd in gesprek te zijn over actualiteiten met uw opdrachtgever en samen te kijken hoe u zo goed mogelijk invulling kunt geven aan de SROI-ambities.

Heeft u dit al in praktijk gebracht? Wij horen graag uw succesverhalen!

Wilt u zeker weten dat Social Return slaagt?

Wij helpen u graag om van Social Return een succes te maken in uw organisatie. Met onze SROI-quickscan heeft u snel helder hoe uw bedrijf ervoor staat en waar voor u de Social Return mogelijkheden liggen. Neem contact op. Bel Wouter van Eijk (06-19526286) of mail naar info@sroispecialist.nl.

Overtuigt Nationaal Plan MVI u tot structurele inbedding van Social Return?

Het lijkt wel of vrijwel elke aanbesteding tegenwoordig een Social Return verplichting bevat. Stel u hebt een werkpakket gegund gekregen van een overheidsorganisatie en krijgt er een Social Return verplichting bij. Dan moet u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen of op een andere manier aantonen dat u een bijdrage levert aan arbeidsmarktvraagstukken. Gaat u dan aan de slag voor deze ene verplichting? Of levert het u meer op als Social Return toch al in uw organisatie is ingebed? Het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) trekt steeds meer ondernemers over de streep om echt werk te maken van Social Return.

Van moetje naar doelstelling: van verplichting naar ambitie

Helaas zien organisaties Social Return vaak nog als een verplichting vanuit een aanbesteding, een moetje, en niet als een mooie opgave of een ambitie. Zonde. Want Social Return is hot en het inbedden van Social Return in de volledige organisatie is iets waar u als organisatie niet meer aan ontkomt. Dat zou u ook niet moeten willen overigens.

Social Return is net zoals Diversiteit & Inclusie onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Steeds meer overheidsinstellingen passen MVO steeds breder toe in het nieuwe beleid als het gaat om opdrachtgeven en inkopen (MVOI). De thema’s komen terug in het volledige traject van planvorming tot en met de uitvoering van aanbestedingen. Van visievorming tot opdrachtgeven. De gehele organisatie van de aanbestedende dienst zal zich steeds meer (moeten) gaan inzetten voor het bereiken van de doelen, zoals die uitgewerkt zijn in het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025.

Wat betekent het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor u?

U zult als organisatie door overheidsinstellingen steeds meer uitgedaagd worden om thema’s als Diversiteit & Inclusie, MVO en Social Return structureel in te bedden in uw onderneming. Het Nationaal Plan heeft als doel om een krachtige impuls te geven aan de toepassing van MVI door overheden, zodat er meer impact ontstaat in de markt. Belangrijke stappen die genoemd worden zijn; meer kennis delen en het stellen van KPI’s en inkoopdoelen waarbij maatschappelijke doelen niet meer vrijblijvend zijn opgenomen (in bijvoorbeeld aanbestedingen). MVI zal een steeds groter onderdeel uit gaan maken en onderhevig zijn aan evaluaties en verantwoording. Het is dus simpel; u doet mee of u krijgt geen opdrachten meer vanuit de overheidsinstellingen gegund.

Maak werk van Social Return!

SROI Specialist juicht de toepassing van Social Return uiteraard toe. Wij zeggen u niet voor niets: Maak werk van Social Return! Dagelijks helpen wij organisaties om aan de slag te gaan met Social Return en dit structureel in te bedden in cultuur en bedrijfsprocessen over de volledige breedte van de organisatie. Voor u kunnen wij bijvoorbeeld starten met onze SROI Quick Scan waarbij we analyseren wat uw organisatie – al dan niet onbewust – al doet op het gebied van Social Return. Daarna komen we met een to the point advies over welke stappen u kunt zetten om direct werk te maken van Social Return.

Daarnaast kunnen we ondersteunen in kennisdeling met ons trainingsaanbod, in de inventarisatie van uw SROI-verplichtingen, advies over de invulling, ondersteuning bij de rapportage, verantwoording en monitoring van alle SROI-activiteiten.

Social Return als onze gedeelde doelstelling

Dit doen wij niet alleen om u voor te bereiden op het moment dat deze thema’s minder vrijblijvend zijn, maar ook om Social Return een succes te laten zijn voor uw organisatie. In onze volgende blog gaan we nader in op alle voordelen, waarom Social Return zo belangrijk is voor organisaties en wat de belangrijkste redenen zijn om er direct werk van te maken.

Meer weten over wat SROI Specialist voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wie neemt bij u de verantwoordelijkheid voor Social Return?

De verantwoordelijkheid voor Social Return (SROI) blijkt iets te zijn waar ondernemers mee in hun maag zitten. Is dit bij u ook het geval? Lees dan hier hoe u dit slim kunt oplossen.

Wat is het lastige aan verantwoordelijkheid voor SROI nemen of geven?

U wilt iemand de verantwoordelijkheid voor SROI geven, maar – probleem – de medewerkers die u hiervoor op het oog hebt staan niet te springen. SROI is hot, maar nog niet populair, het wordt nog door veel mensen als complex ervaren. Het is een aparte ‘tak van sport’. Het wordt nog te vaak gezien als een enorme berg werk waaraan moeilijk eer te behalen valt. Soms is het ook zo dat iemand anders de taak al heeft gehad, maar het onder zijn/haar hoede niet van de grond gekomen is. Dat doet het imago van de taak geen goed. Of het imago nou terecht is of niet; de verantwoordelijkheid voor SROI neem je er niet zomaar even bij als je nog geen ervaring met SROI hebt.

Wie kan er verantwoordelijk zijn voor SROI?

Is SROI Agile aan te vliegen misschien? Een zekere mate van teamverantwoordelijkheid is zeker aan te raden, maar dan vooral om het draagvlak en de medewerking binnen de organisatie te verhogen. De praktijk leert echter dat als er een team voor SROI wordt samengesteld met mensen vanuit verschillende afdelingen, niemand echt de expertise heeft om SROI verantwoordelijk te kúnnen zijn. Iedereen het wiel laten uitvinden of bijspijkeren door middel van een cursus is niet echt efficiënt. Voor een goede uitvoering van SROI is dus expertise nodig. De HR-functionaris ligt daarom het meest voor de hand. Die bezit relevante kennis en expertise zoals kennis van de arbeidsmarkt, van functieprofielen, van het sociale stelsel, van wervingskanalen en onboarding. Waarom dit niet altijd de juiste keus is? Focus. Al is een HR-functionaris goed in staat om de verantwoordelijkheid over SROI te nemen, het is zoals ik eerder schreef niet een taak die je er zomaar even bij neemt. Heeft u een HR-functionaris die graag een dag extra wil
gaan werken? Dan heeft u geluk en dan is het zeker een goede optie. Zo niet, dan moet u toch een SROI-verantwoordelijke met expertise én focus gaan werven. En dat wordt in de markt ook volop gedaan.

Twee SROI – vliegen in één klap

De ultieme tip van de SROI Specialist? Neem een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst die verantwoordelijk wordt voor SROI. Iemand die uit een uitkering komt heeft waardevolle praktijkervaring en zal overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van SROI. Daarnaast zal de fulltime focus op SROI zal zeker vruchten afwerpen.

Contact met de SROI Specialist

SROI Specialist heeft meer waardevolle tips en adviezen op het gebied van SROI. Om een gesprek in te
plannen met SROI Specialist belt u Wouter van Eijk 06-19526286 of mailt u met info@sroispecialist.nl.

Social Return verplichting invullen, het begint direct na publicatie van een aanbesteding

Al gaan rennen voor het startschot heeft geklonken? Dat klinkt niet logisch en Femke Bol zal het u waarschijnlijk afraden. Wij raden het u juist aan om al bij de publicatie van een aanbesteding te gaan rennen om uw Social Return verplichting te halen. Waarom? Dat leest u hier.

Vroeg starten met Social Return is nooit voor niets

U kunt niet vroeg genoeg met Social Return (SROI) beginnen. Wij zeggen zelfs; begin direct na publicatie van een aanbesteding. In de aanbestedingsdocumenten is aangegeven aan welke eisen uw SROI-invulling moet voldoen. Het is daarom ook belangrijk om tijdens het analyseren van de aanbestedingsdocumenten goed te kijken wat de verplichting omhelst en in te schatten welke impact dit heeft op uw organisatie op enig moment. Wat kunt u alvast voorbereiden? Waar moet u sowieso mee aan de slag? Zet uw organisatie alvast in beweging voor het behalen van de SROI-verplichting die u straks wellicht zal krijgen.

Bang om voor niets te sprinten? SROI-inspanning is nooit voor niets geweest. Voor uw volgende aanbesteding heeft u alvast een paar stappen voorsprong.

Een goede start met en Plan van Aanpak

Soms vraagt een aanbesteder direct een Plan van Aanpak met betrekking tot SROI. Als dit het geval is en u gaat aan de slag met het schrijven, spitst u het plan dan zoveel als mogelijk toe op wat uw opdrachtgever belangrijk vindt. In de aanbestedingsdocumenten staat al beschreven hoe u de verplichting moet invullen en hoe u uw SROI-inspanning moet verantwoorden. Bespreek in uw organisatie wat u al doet of waar u een stapje extra zou kunnen zetten. Komt u er niet achter wat uw opdrachtgever belangrijk vindt? Dan biedt de vragenronde u een kans om daarachter te komen.

Meters winst via de vragenronde

Roept de SROI-verplichting vragen bij u op? Dan kunt u na publicatie van de aanbesteding vragen stellen aan de opdrachtgever. Dit kan door gebruik te maken van de vragenrondes (meestal Nota van Inlichtingen genoemd). Deze vragenronde is uw kans om informatie te vergaren waarmee u een sterker plan kunt schrijven.

Een goede reden om vragen te stellen is als u in de aanbesteding wordt gevraagd uw SROI-verplichting in te vullen binnen de opdracht. U wordt dan verplicht om mensen uit de SROI-doelgroep in te zetten voor de te gunnen opdracht, soms ook nog beperkt door de eis dat deze mensen uit een bepaalde regio komen. Bij specialistisch werk blijkt dat later vaak een eis die niet realistisch is. Behelst de opdracht bijvoorbeeld een IT- implementatie dan heeft u te maken met een tekort op de arbeidsmarkt en wellicht niemand in de doelgroepen meet de juiste kwalificaties om mee te werken aan de opdracht. Kunt u geen invulling geven door mensen aan te nemen? Dan loont het zeker om te vragen of de SROI-verplichting
ook buiten de opdracht ingevuld mag worden (bijvoorbeeld met andere MVO-activiteiten). Vraag ook aan welke activiteiten ze dan de voorkeur geven.

Het komt ook voor dat in de publicatie van een aanbesteding al een lijstje is opgenomen van welke activiteiten nog meer zijn toegestaan. Probeer in dat geval via de vragenronde of uw opdrachtgever er voor open staat deze kaders te verruimen, zodat mogelijk meer van uw activiteiten mee kunnen tellen om uw SROI-verplichting te behalen.

Voorsprong vergroten binnen 7 dagen na gunning

In de aanbestedingsdocumenten staat ook hoe u de SROI-verplichting dient te verantwoorden. Zoals de regel dat u binnen 7 dagen na gunning contact op moet nemen met de opdrachtgever om uw Plan van Aanpak voor de SROI-invulling te bespreken. We horen nog te vaak dat partijen dit vergeten te doen. Een gemiste kans! Want op dit soort momenten zal een Projectleider SROI van de opdrachtgever bereid zijn met u mee te denken over hoe u uw SROI-invulling zo goed mogelijk kunt aanpakken. Ook kunt u uw proactieve houding laten zien. Als u al een aantal SROI-activiteiten heeft voorbereid, bijvoorbeeld dat er
de komende maand medewerkers uit de doelgroepen bij u kunnen starten, maakt u meteen een goede indruk.

5 Tips van SROI Specialist

Al het bovenstaande is samen te vatten in deze 5 tips:

  1. Lees de aanbestedingsdocumenten goed door zodat u goed begrijpt wat er van u verwacht wordt op het gebied van Social Return.
  2. Zijn er onduidelijkheden in de aanbesteding? Wilt u checken of en welke alternatieve activiteiten zijn toegestaan als invullen binnen de opdracht lastig is? Of wilt u erachter komen wat de opdrachtgever belangrijk vindt? Benut dan de vragenronde(s).
  3. Betrek uw organisatie (en uw leveranciers) al bij de inschrijving op de aanbesteding om te kijken hoe u de verplichting kunt invullen. Bereid uw SROI-activiteiten waar mogelijk alvast voor.
  4. Neem direct na gunning contact op met de Projectleider SROI.
  5. Gebruik de mogelijkheid om de Projectleider SROI mee te laten denken hoe u zo goed mogelijk invulling geeft.

Behoefte aan meer tips of een adviesgesprek over Social Return?

SROI Specialist kan u niet alleen helpen met waar u op moet letten in de aanbestedingsdocumenten en met welke vragen u kunt stellen over uw SROI-verplichting, maar ook onderzoeken wat u al aan SROI doet, adviseren wat u zou kunnen doen, helpen met een Plan van Aanpak SROI en vertellen hoe u uw eigen leveranciers kunt betrekken in het invullen van uw verplichting.

SROI een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer

Gefeliciteerd u heeft een aanbesteding gewonnen! Zodra u het verlossende bericht ontvangt, viert u het met het team. Goed voorbereid als u bent (of denkt te zijn) zet u acties in gang om het werkpakket zo goed mogelijk voor uw nieuwe opdrachtgever uit te voeren. Maar dan krijgt u bericht van uw opdrachtgever. “Kunt u uw plan van aanpak voor de invulling van uw Social Return verplichting bij ons aanleveren?”. Oeps…weg feeststemming. Mogelijk herkent u zich in bovenstaand verhaal? Lees in enkele minuten wat u het beste kunt doen.

Waar is het plan van aanpak?

Daar heeft u niet meer aan gedacht. U heeft nog geen Plan van Aanpak opgesteld met uitleg over hoe u de Social Return verplichting gaat invullen. Een Social Return verplichting, wat is dat ook alweer? U herinnert zich hierover wel iets in de aanbestedingsdocumenten gelezen te hebben, maar daar is het ook bij gebleven. U heeft het daarna gelaten voor wat het was, Maar nu blijkt dat u in de afgelopen weken echt iets voor deze SROI-verplichting had moeten doen naast het opstarten van de dienstverlening.

Waar begint u? U leest in de informatie over Social Return verplichting dat u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan moet nemen. U heeft op dit moment geen vacatures en geen flauw idee hoe u dit moet aanpakken. U bespreekt het met de afdeling HR, die geeft aan hier ook niet eerder mee te maken gehad te hebben. Er gaan twee weken voorbij en opnieuw krijgt u een bericht van uw opdrachtgever. Hoe staat het met het Plan van Aanpak?

Kortom; u wordt overvallen met deze verplichting, u heeft hier geen of niet voldoende kennis van en weet niet waar u moet beginnen. De verantwoording rust op u.  Het plan van aanpak ligt op uw bordje als een olifant die u niet zomaar even op kunt eten.

Hulp uit onverwachte hoek?

U bent inderdaad verantwoordelijk voor deze verplichting, maar uiteraard heeft uw opdrachtgever er ook belang bij dat u aan uw Social Return verplichting kunt voldoen. U deelt deze verantwoordelijk dus. Heeft u er wel eens over nagedacht om in gesprek te gaan met de Projectleider Social Return van uw opdrachtgever? De Projectleider kan dan in het begin van het traject met u meedenken hoe u zo goed mogelijk invulling kunt geven. U bespreekt wat uw core business is, wat u (mogelijk onbewust) al doet aan Social Return activiteiten en wat voorbeelden zijn van wat u als extra inspanning zou kunnen doen.

De Projectleider Social Return helpt u om de onbekende materie behapbaar te maken en om de spreekwoordelijke olifant in plakjes te benaderen. En dan is die olifant een stuk beter te verteren! Hij of zij denkt met u mee in de vertaling van de SROI-verplichting naar uw organisatie.

Het belang voor de opdrachtgever wordt door opdrachtnemers vaak vergeten, maar is net zo groot als dat van u. Immers met het invullen van de Social Return verplichting draagt u iets bij aan de ambities van uw opdrachtgever. De ambitie om iedereen mee te laten doen aan de samenleving en om samen (met het bedrijfsleven) maximale positieve sociale impact te maken.

Meer hulp vindt u bij ons

Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om uw SROI-verplichting goed in te vullen? De SROI Specialist kan u niet alleen helpen in de gesprekken met uw opdrachtgevers, maar ook onderzoeken wat u al aan SROI doet, adviseren wat u zou kunnen doen en vertellen hoe u uw eigen leveranciers kunt betrekken in het invullen van uw verplichting (scheelt ook weer een stukje olifant).

Meer weten?